Regulamin Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run-Rozbiegajmy Łódź

I. Organizatorzy i partnerzy
Organizator:
Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie.

Współorganizator:

Blersport, Beauty Sport

Partnerzy:

Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień

II. Cel Imprezy

Celem Imprezy jest:

popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych i młodzieży szkolnej,upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych,upowszechnianie sportu w rodzinie,• działanie Akademii Sport i Zdrowie oraz Drogerii Rossmann na rzecz upowszechniania sportu jako działania prozdrowotnego.

III. Termin, miejsce i przebieg Imprezy

Termin:26 maja 2018 roku (sobota)

Bieg na dystansie 1300 m

Start- godzina 18.00

Biuro zawodów- Hotel Andels-wejście B-bliżej ulicy Gdańskiej czynne w dniu biegu 26 maja w godzinach 13.00-17.30 oraz w dniach 24 maja(czwartek) w godzinach 15.00-20.00 oraz w dniu 25 maja(piątek) w godzinach 15.00-19.00 w Centrum Handlowo Rozrywkowym SUKCESJA-poziom (-1) wejście od ulicy Rembielińskiego

W dniu biegu 26 maja będzie można tylko odebrać pakiet/numer startowy a nie zapisać się.

Start:ul. Nowomiejska przy Parku Staromiejskim
Meta:ul. Nowomiejska przy Parku Staromiejskim

Program minutowy:

17.45 – wspólna rozgrzewka przy linii startu-ul. Nowomiejska
17.50-przejście na linię startu
18.00 – Start
18.05 – powitanie pierwszych zawodników na mecie

W biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.

Kategorie i klasyfikacje biegu na 1300 m:

Bieg ma charakter wybitnie rekreacyjny w związku z tym nie będzie żadnej klasyfikacji i wyłaniania zwycięzców.

Trasa – płaska ok. 1300 m –jedna pętla ulicami: Nowomiejska -Zgierska- Lutomierska- Zachodnia –Ogrodowa -Nowomiejska

START i META w tym samym miejscu

IV. Warunki Uczestnictwa

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 14 rok życia do 26 maja 2018 r. dzieci młodsze mogą biec tylko za zgodą i pod opieką opiekuna/rodzica.

2. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną na stronie www.biegpiotrkowska.pl do dnia 21 maja 2018 r.

3. Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego(opłatę startową) ścieżką elektroniczną ze strony biegu w zakładce „Zapisy” do dnia 21 maja 2018 r.

4. Zawodnik który zarejestruje się do biegu i nie dokona opłaty startowej, jego nazwisko będzie widoczne na liście startowej bez nadanego numeru startowego. Numer startowy pokaże się dopiero po dokonaniu opłaty. Opłata nie podlega zwrotowi.

5. Zawodnik, który się zarejestrował ale do dnia 21 maja nie dokonał opłaty startowej, będzie musiał ponownie zarejestrować się do biegu-osobiście w biurze zawodów w dniach 24-25 maja-organizator ogłosi liczbę wolnych numerów startowych!!!

6. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście odebrać numer startowy w dniach 24-26 maja w biurze zawodów lub nie mogąc odebrać samemu- mogą upoważnić osobę drugą. Osoba upoważniona(odbierająca pakiet) musi okazać upoważnienie dostarczone przez upoważniającego oraz pokazać do wglądu kserokopię dokumentu tożsamości osoby, która upoważnia. Upoważnienie na stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

7. Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.

8. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym aktualnego stanu zdrowia a osoby nieletnie muszą odebrać numer startowy za zgodą rodzica lub opiekuna.

9. Odbierając numer startowy zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości.

10. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.

11. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.

12. Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.

V. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.biegpiotrkowska.pl do dnia 21 maja (poniedziałek) 2018 r. do godziny 22.00

2. Limit zgłoszeń – 400 osób.

Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej! Nie opłacenie do 21 maja(decyduje data wpływu na konto) skutkuje trwałym skreśleniem z listy zawodników.

4. Opłata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!

W dniu imprezy będzie można tylko odebrać pakiet startowy a nie zapisywać się. Dodatkowo-poza ścieżką elektroniczną-zapisać się będzie można tylko w dniach 24 i 25 maja w godzinach pracy biura zawodów.

VI. Opłata startowa

1. Każdy zawodnik, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną, uiszcza opłatę też drogą elektroniczną!!! W „ZAPISACH” jest okienko „PŁAĆ” – trzeba korzystać z tej drogi płatności.

I -Termin – wpłata dokonana do dnia 21 maja – 20 zł
II -Termin – wpłata dokonana w biurze zawodów w dniach 24,25 maja 30 zł

VII. Nagrody

1. Każdy zawodnik biegu otrzymuje pakiet startowy z upominkiem od sponsorów, pamiątkowy medal i numer startowy, posiłek regeneracyjny po biegu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

3. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Organizator sugeruje uczestnikom wykupienie ubezpieczenie NNW.

4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu.

5. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.

6. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.

8. Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.