Regulamin biegu głównego

I. Organizatorzy i partnerzy

Organizator: Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie.

Współorganizator: Blersport, Beauty Sport Run 

Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Zespół Szkół Ekonomii i Usług, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łodzi, Marszałek Województwa Łódzkiego

II. Cel Imprezy

Celem Imprezy jest:

  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych i młodzieży szkolnej,
  • upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych,
  • upowszechnianie sportu w rodzinie,
  • aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych,
  • promocja miasta i regionu łódzkiego.

III. Termin, miejsce i przebieg Imprezy

Termin:

Bieg główny na 10 km z atestem – 10 października 2020 roku(sobota)

START – godz. 16.00 

Biuro zawodów- Centrum Handlowo Rozrywkowe Sukcesja- czynne w dniu biegu 10 października w godzinach 11.00-15.30

oraz w dniach 08 października(czwartek) w godzinach 15.00-20.00 oraz w dniu 09 października(piątek) w godzinach 15.00-20.00 w Centrum Handlowo Rozrywkowym SUKCESJA-Al. Politechniki 1 wejście od ulicy Rembielińskiego poziom plus 1

Harmonogram 18.Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run:

12.00 -początek imprezy-Piknik rodzinny

15.20 -wspólna rozgrzewka zawodników przy scenie-przed biegiem głównym na 10 km

15.45-prezentacja elity biegu głównego

16.00-START biegu głównego na 10 km

16.30-powitanie pierwszych biegaczy

16.50-wręczenie nagród w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

17.40-zamknięcie trasy biegu

17.45-wręczenie nagród w kategoriach wiekowych

19.00-wręczenie nagród w kategoriach innych

19.30-zakończenie imprezy

START i META W TYM SAMYM MIEJSCU

Start: Aleja Politechniki 10 przy Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” – z podziałem na 6 stref ze względu na przewidywany wynik

Meta: Aleja Politechniki 10 przy Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”

We wszystkich biegach będzie elektroniczny pomiar czasu.

IV. Bieg główny (atest PZLA) 10000 m start- godz. 16.00

Numery startowe(pakiety) wydawane będą w biurze zawodów w Centrum Handlowo Rozrywkowym Sukcesja- w dniu 10 października(sobota)-11.00-15.30.

W dniach 08 października(czwartek) i 09 października(piątek) -biuro zawodów znajduje się w Centrum Handlowo Rozrywkowym- SUKCESJA -czynne od 15.00 do 20.00

W dniu biegu nie będzie można zapisywać się !!!

Depozyt-od godziny 14.30-w budynku  Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”

Natryski – od godziny 16.30 w budynku Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”

Kategorie i klasyfikacje biegu głównego:

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn
M/K – 16 16 – 19 lat
M/K – 20 20 – 29 lat
M/K – 30 30 – 39 lat
M/K – 40 40 – 49 lat
M/K – 50 50 – 59 lat
M/K – 60 60 – 69 lat
M/K – 70+ 70 lat i więcej

Kategorie branżowe
Zapisując się można wybrać tylko jedną kategorię branżową i ta wybrana kategoria będzie uwzględniona w wynikach! Weryfikacja przynależności do danej branży będzie dokonywana podczas odbierania numeru startowego w biurze zawodów. Trzeba okazać legitymację np. nauczyciel, dziennikarz, policjant itp. lub zaświadczenie z miejsca pracy lub okazać wydrukowane ze strony biegu i wypełnione oświadczenie zawodnika. W przypadku braku możliwości zweryfikowania przynależności do danej branży, zawodnik zostanie skreślony z listy wyników danej kategorii a będzie sklasyfikowany w kategorii OPEN i kategorii wiekowej. Protesty przyjmujemy na piśmie do 30 min. po zakończeniu imprezy.

nauczyciele K i M
lekarze K i M
górnicy K i M
dziennikarze K i M
żołnierze K i M
strażacy K i M
policjanci K i M
straż miejska K i M
prawnicy K i M
bankowcy K i M
poseł/radny K i M
księża M
studenci K i M
służba więzienna K i M
harcerze K i M
personel medyczny(pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny, pracownik laboratorium) K i M
fizjoterapeuta K i M
weterynarz(lekarz i technik) K i M
licencjonowany pracownik ochrony- do weryfikacji okazanie licencji lub wpis
włókniarz/włókniarka K i M
mama K
Kategorie inne:

najlepsi zawodnicy z Łodzi K i M
najlepsze małżeństwo – o zajętym miejscu decyduje łączny czas małżonków, w przypadku jednakowego czasu dwóch małżeństw o miejscu będzie decydować wyższe miejsce zajęte przez płeć piękną. W przypadku różnych nazwisk współmałżonków – dla ułatwienia weryfikacji – w zgłoszeniu żona podaje obok swojego nazwiska – nazwisko męża.
Najlepszy zawodnik 18 letni ( ur. 2002 r.) K i M
najlepsi bliźniacy – dwie osoby(rodzeństwo urodzone tego samego dnia) bez podziału na płeć. Do klasyfikacji będzie brana suma dwóch czasów/wyników.
najlepszy zespół klubowy (3 mężczyzn + 1 kobieta) – obowiązuje jednobrzmiąca nazwa – dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Liczona będzie suma czasów uzyskanych przez 3 pierwszych mężczyzn i pierwszej kobiety danego zespołu.
najlepsza drużyna zakładowa – obowiązuje jednobrzmiąca nazwa zakładu pracy np. Drużyna zakładowa ”ATLAS”– dotyczy też skrótów i cudzysłowów!!! Do wyniku końcowego będą brane najlepsze wyniki 5 zawodników bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych pięciu zawodników.
Najlepszy zawodnik zespołu „Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Team” kobieta i mężczyzna.
Klasyfikacje i miejsca na mecie będą rozstrzygać sędziowie PZLA
2. Trasa – płaska

Trasa z atestem PZLA z oznaczeniem każdego kilometra.

3. Parkingi – wszystkie dostępne w Centrum Handlowo Rozrywkowym Sukcesja(do 3 godzin bezpłatnie) oraz parking przy Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”-płatne -wjazd od ul. Wróblewskiego.

V. Warunki Uczestnictwa

Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia do 10 października 2020 r.
Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną na stronie www.biegpiotrkowska.pl do dnia 03 października 2020 r.
W dniu 10 października(w dniu startu) będzie można tylko odebrać numer startowy/pakiet( a nie zapisywać się) w godzinach 11.00-15.30 w biurze zawodów
Wszelkich zmian w zapisach (podmiana nazwisk, przekazywanie pakietu) po 15 września organizator nie będzie dokonywał!!!
Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego(opłatę startową) ścieżką elektroniczną ze strony biegu w zakładce „Zapisy” do dnia 03 października 2020 r.
Zawodnik który zarejestruje się do biegu i nie dokona opłaty startowej, jego nazwisko będzie widoczne na liście startowej ale nie będzie nadany mu numer startowy, czyli nie ma gwarantowanego udziału w zawodach. Zapisany zawodnik z gwarancją startu to ten, który zarejestrował się i dokonał opłaty startowej.
Zawodnik, który się zarejestrował ale do dnia 03 października 2020 nie dokonał opłaty startowej, będzie musiał ponownie zarejestrować się do biegu-osobiście w biurze zawodów w dniach 08-09 października-pod warunkiem, że nie będzie wyczerpany limit zgłoszeń i zostaną wolne miejsca.
Wszyscy zawodnicy muszą osobiście odebrać numer startowy w dniach 08-10 października w biurze zawodów lub nie mogąc odebrać samemu- mogą upoważnić osobę drugą. Osoba upoważniona(odbierająca pakiet) musi okazać upoważnienie dostarczone przez upoważniającego oraz pokazać do wglądu kserokopię dokumentu tożsamości osoby, która upoważnia. Upoważnienie do wydrukowania na stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.
Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym aktualnego stanu zdrowia a osoby nieletnie muszą odebrać numer startowy za zgodą rodzica lub opiekuna-oświadczenie rodzica do wydrukowania na stronie biegu w zakładce „Dokumenty do pobrania”
Odbierając numer startowy zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający przynależność do danej grupy branżowej lub innej zgodnie z regulaminem, w celu weryfikacji. Jeśli ktoś nie posiada legitymacji służbowej, może być zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie. W przypadku weryfikacji małżeństw (współmałżonków) o różnych nazwiskach, trzeba będzie okazać akt małżeństwa.
Obowiązuje limit czasowy w biegu głównym – 1h 30min. Limit czasu obowiązuje i będzie weryfikowany przez organizatora od 2km zgodnie z rozkładem czasowym: 2km – 18:00”; 3km – 27:00”; 4km – 36:00”; 5km – 45:00”; 6km – 54:00”; 7km – 1:03:00”; 8km – 1:12,00″; 9km – 1:21,00. Po upływie limitu czasu zostaje przywrócony ruch uliczny na trasie i zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy! Limit będzie liczony od startu ostatniej strefy czasowej.
Zawodnicy biegnący z dzieckiem w wózku są obowiązani do ustawienia się na końcu OSTATNIEJ STREFY STARTOWEJ!!! Nie wolno ustawiać się w strefach początkowych tj. 40′; 45′;50′; 55′, 60′
Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora oraz sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu. W przypadku nieposłuszeństwa i niepodporządkowaniu się zawodnika poleceniom służb miejskich, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Zawodnicy mają obowiązek zatrzymać się i przepuścić wozy uprzywilejowane będące w akcji ( na sygnale).
Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika, któremu została udzielona pomoc są ostateczne i niepodważalne.
Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, ze uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych w tym śmierci a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.

VI. Zgłoszenia


Zgłaszając się, zawodnik musi podać jaki wynik planuje osiągnąć na mecie lub aktualny wynik osiągany na dystansie 10 km. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe w różnych kolorach i będą one oznaczały strefę czasową na starcie w której zawodnik będzie zobowiązany ustawić się.

Start będzie następował oddzielnie dla każdej strefy co ok. 2 minuty.

Trzeba w związku z tym przestrzegać poleceń organizatora i służb

porządkowych.

Strefa I-wynik poniżej 40′        -żółta

Strefa II- wynik 40:00”-45:00” -zielona

Strefa III-wynik 45:01”-50:00”- czerwona

Strefa IV-wynik 50:01”-55:00”- niebieska

Strefa V -wynik 55:01”-60:00” – pomarańczowa

Strefa VI -wynik powyżej 60′  -szara 

Zawodnicy biegnący z wózkiem(z dzieckiem) zobowiązani są do ustawienia się

na końcu ostatniej strefy startowej!!!!

Wyniki będą liczone według czasu brutto dla pierwszych 50 zawodników-

pozostali według czasu netto uzyskanego przez zawodnika. Czas netto, to czas

liczony od przecięcia linii startu do momentu przebiegnięcia linii mety.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.biegpiotrkowska.pl do dnia 03 października 2020 r. do godziny 22.00. W przypadku gdy limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, organizator może podjąć decyzję o dodatkowej możliwości zgłoszenia się do biegu ale tylko osobiście w biurze zawodów w dniach 08 października(czwartek) i 09 października(piątek) 2020 r.
W dniu 10 października w biurze w godzinach 11.00 – 15.30 – będzie można tylko odebrać numer startowy (pakiet), a nie zapisywać się!!!
Limit zgłoszeń – 6.000 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 03 października 2020 r. organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie też prawo do zmniejszenia limitu zgłoszeń bez podania przyczyny.
Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej. Nie opłacenie do 03 października 2020(decyduje data wpływu na konto) skutkuje trwałym skreśleniem z listy zawodników.
Opłata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!

VII. Opłata startowa

1. Każdy zawodnik, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną, uiszcza opłatę też drogą elektroniczną!!! W „ZAPISACH” jest okienko „PŁAĆ” – trzeba korzystać z tej drogi płatności.

Uwaga! Osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową, proszone są o dokładne wypełnienie pola dotyczącego danych do faktury. W przypadku niekompletnych danych, podanych w formularzu, faktura nie zostanie wystawiona.

I -Termin – wpłata dokonana do dnia 15 i 16 stycznia 2020 r. -40 zł
II -Termin – wpłata dokonana w dniach 17 stycznia – 29 lutego 2020  -50 zł
III-Termin – wpłata dokonana w dniach 01 marca – 25 września 2020 - 60 zł
IV-Termin – wpłata dokonana w dniach 26 września – 03 października 2020 - 70 zł
IV- Wpłata dokonana w biurze zawodów w dniach 08-09 października 2020 -100 zł

2. Opłatę startową pobiera się  za udział w biegu głównym na 10000 m.

3. Organizator ma prawo zwolnić z opłaty startowej wybranych zawodników biegu głównego.

VIII. Nagrody

Szczegóły dotyczące nagród we wszystkich kategoriach ukażą się w zakładce „Nagrody” -nie później niż do dnia 30 września 2020 r.
Uwaga! Do klasyfikacji zespołowej(klubowej) będą brane pod uwagę cztery najlepsze czasy zawodników danej drużyny w tym jednej kobiety, którzy zostali zgłoszeni pod jednobrzmiącą nazwą!!! Dotyczy to też skrótów i cudzysłowów. Do klasyfikacji drużyn zakładowych brane będą czasy 5 najlepszych zawodników(bez względu na płeć) danego zakładu pracy.
Każdy zawodnik biegu głównego otrzymuje w pakiecie: koszulkę techniczną,  numer startowy(imienny dla osób które dokonają opłaty do 15 września), agrafki, napoje izotoniczne, upominki i gadżety sponsorów, posiłek regeneracyjny po biegu, wynik na telefon komórkowy(jeśli poda nr telefonu w formularzu zgłoszeniowym). Dla tych zawodników, którzy ukończą bieg-pamiątkowy medal.
IX. Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów na trasie i na mecie biegu.
Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Organizator sugeruje uczestnikom wykupienie indywidualnego ubezpieczenia NNW.
Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na www.datasport.pl i stronie internetowej biegu.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu.
Obowiązuje limit czasowy w biegu głównym – 1h 30min.
Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora.
W przypadku pojawienia się na trasie biegu pojazdów służb uprzywilejowanych będących w akcji( na sygnale), zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do zatrzymania się i przepuszczenia tych pojazdów. Nie zastosowanie się do tego zapisu skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika i pociągnięciem tegoż zawodnika do odpowiedzialności karnej.
Pomiar czasu jest elektroniczny za pomocą chipów i dokonywany będzie w trzech punktach na trasie – włącznie z linią mety.
Zawodnik, który skróci trasę i ominie punkty pomiaru czasu nie zostanie sklasyfikowany.
Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. Protesty będą rozpatrywane do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Organizator ma prawo do przekazania adresów e-mail zawodników sponsorom i partnerom biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania tych materiałów w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu: CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez organizatora.
Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia przez zawodników , kibiców i osób towarzyszących środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydolność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia, niedopuszczenia do biegu i dyskwalifikacji.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.
Na trasie podczas biegu mogą znajdować się tylko zawodnicy z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Zawodnicy bez numerów startowych oraz osoby towarzyszące na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych będą usuwane z trasy.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników lub kibiców i osób towarzyszących
Zabrania się uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika.
Organizator nie odpowiada za odwołanie imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora-na przykład w wypadku kataklizmu, żałoby narodowej, odgórnego odwołania imprez plenerowych i masowych przez władze państwowe, władze miasta lub władze województwa, związanego z zagrożeniem zdrowia i życia zawodników. W tym wypadku organizator w ciągu tygodnia poda nowy termin imprezy, jednak jest zwolniony ze zwrotu opłaty startowej wniesionej przez zawodników, uczestników biegu.
W przypadku odwołania imprezy ze względu na przedłużającą się sytuację epidemiczną w kraju i ze względu na zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars CoV - 2 i w związku z tym gdy rząd polski lub władze miasta Łodzi wydadzą zakaz organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, organizator będzie proponował przeniesienie opłaty startowej na kolejną edycję biegu w 2021 r. dla osób, które wystąpią o to pisemnie kierując prośbę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia odwołania biegu. Po upływie trzydziestodniowego terminu w którym zawodnik może wystąpić o przeniesienie opłaty startowej na kolejną edycję w 2021 r., opłata startowa przepada.
W związku ze zmianą daty imprezy z dnia 16 maja na 10 października 2020, osoby które nie wystąpiły o zwrot opłaty startowej do dnia 19 kwietnia 2020, automatycznie zgodziły się na przeniesienie tejże opłaty startowej na imprezę organizowaną 10 października i automatycznie zaakceptowały nowy regulamin.
Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Uczestnik Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie Łódź ul.11-go listopada 19/41, 91-370.

Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji on-line spod adresu, którego zgoda dotyczy.

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie z siedzibą w Łodzi przy ul. 11-go listopada 19/41, 91-370 Łódź.

2. Państwa dane osobowe niezbędne są do:

a. świadczeń usług drogą elektroniczną:

b. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w biegu:

uczestnictwa na które zgłaszacie się Państwo przez stronę www.biegpiotrkowska.pl

c. publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników

d. dostarczania usług płatniczych

e. przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) przez stronę www.biegpiotrkowska.pl

f. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie

kontaktu z Państwem

g. celów podatkowych i rachunkowych

h. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług

obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie

przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom


3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu jak i prowadzenia konta na stronie biegpiotrkowska.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

4. Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.biegpiotrkowska.pl oraz udziału w biegu na który zapiszecie się Państwa za pośrednictwem strony www.biegpiotrkowska.pl. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Państwa danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

5. Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

6. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

7. Ewentualne skargi możecie Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.