O stowarzyszeniu ASIZ

Akademia Sport i Zdrowie, stowarzyszenie powstałe w 2013 r. zarejestrowane przy Urzędzie Miasta Łodzi. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 14 członków. Akademia zrzesza osoby fizyczne związane dla upowszechniania i rozwoju sportu oraz promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

Celem Akademii jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wychowanie przez kulturę fizyczną, a także promowanie zdrowego trybu życia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz popularyzowanie nauki, kultury, sztuki, sportu i innych twórczych i aktywnych form życia.


Akademia Sport i Zdrowie od wielu lat jest głównym organizatorem Biegu Ulicą Piotrkowską w Łodzi, który gromadzi na starcie kilka tysięcy uczestników. Od pięciu lat członkowie ASiZ przygotowują Bieg 3 Króli, a od 2015 r. charytatywny Bieg Julki z którego dochód przekazywany jest fundacji Herosi. 


W 2014 r. członkowie Akademii wytyczyli i oznakowali 16 tras biegowych w województwie łódzkim. Do dziś ścieżki te są wykorzystywane przez organizatorów imprez biegowych, właścicieli hoteli i obiektów turystycznych. 

Akademia Sport i Zdrowie współpracuje z Urzędem Miasta i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Łódzkim Związkiem Lekkiej Atletyki.

Akademia realizuje swoje cele przez:

 • współdziałanie z organami samorządów terytorialnych, organami władz państwowych, krajowymi i zagranicznymi; klubami sportowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, promocję zdrowia i aktywnego wypoczynku jako formy zapobiegania uzależnieniom, chorobom cywilizacyjnym i wykluczeniu społecznemu,
 • upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
 • organizowanie udziału członków Akademii i innych osób w zawodach sportowych w kraju i zagranicą,
 • organizowanie udziału członków i sympatyków Akademii w treningach, zajęciach sportowych, zgrupowaniach i obozach sportowych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie promowanych w Akademii dyscyplin sportowych,
 • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Akademii,
 • działania marketingowe i promocyjne,
 • upowszechnianie wiedzy o uprawianiu sportu, formach aktywności fizycznej oraz o profilaktyce zdrowotnej,
 • podejmowanie innych działań prowadzących do realizacji celów Akademii,
 • organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • promocję kultury fizycznej i uprawiania sportu wśród osób niepełnosprawnych,
 • promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play,
 • promocję dorobku sportowego mieszkańców Łodzi, województwa łódzkiego i Polski na arenie krajowej i międzynarodowej.